Γαλλικά Pass για παιδιά

Γαλλικά Pass για παιδιά

Προεφηβικά & εφηβικά τμήματα

  • Διάρκεια Σπουδών:
   Χειμερινά 7 μήνες για Α1 400 ευρώ / 500 ευρώ για Α2
  • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -2 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Νοεμβρίου

  Θερινά 3 μήνες για Α1 400 ευρώ     /  500 ευρώ για Α2

  • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -4 ώρες. Έναρξη τμημάτων 15 Ιουνίου
  • Το πρόγραμμα σπουδών είναι προσαρμοσμένο στο απαιτητικό σχολικό και εξωσχολικό πρόγραμμα των μαθητών αυτής της ηλικίας και το διδακτικό υλικό ανταποκρίνεται πλήρως στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους.
  • Οι μαθητές αρχίζουν να μιλούν και να γράφουν στη γαλλική γλώσσα.
  • Μαθαίνουν βασικές αρχές της γραμματικής και είναι σε θέση να γράφουν σύντομα mail.
  • Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α2 μπορούν να επικοινωνήσουν με Γαλλόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες εύκολου βαθμού δυσκολίας.
  • Είναι σε θέση να δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστ/τικών γλωσσομάθειας επιπέδου A1 και Α2 του γαλλικού ινστιτούτου.

   

  B1

  • Διάρκεια Σπουδών:
   Χειμερινά 8 μήνες 700 ευρώ
   Θερινά 6 μήνες 500 ευρω
  • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -3 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Οκτωβρίου/ 15 Ιουνίου
  • Στο επίπεδο Β1 οι μαθητές αρχίζουν να μιλούν και να γράφουν στην γαλλική σε ικανοποιητικό βαθμό.
  • Καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της γραμματικής και είναι σε θέση να γράφουν σύντομες ολοκληρωμένες εκθέσεις και mail.
  • Μπορούν να επικοινωνήσουν με Γαλλόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες μέτριου βαθμού δυσκολίας.
  • Όλο το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των εξετάσεων των αντίστοιχων επιπέδων με ασκήσεις ιδίου τύπου, ώστε ο σπουδαστής να εξοικειωθεί καλά με τον τρόπο και το χρόνο εξέτασης των προαναφερθέντων πιστ/τικών.
  • Οι μαθητές γράφουν περίπου 10 τεστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
  • Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου, και του Ελληνικού κρατικό για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστ/τικών γλωσσομάθειας επιπέδου Β1

Πτυχιακά τμήματα (Β2-C1)

Β2

 • Διάρκεια Σπουδών:
  Χειμερινά 8 μήνες 800 ευρώ.
  Θερινά 6 μήνες 500 ευρώ.
 • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -3 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Οκτωβρίου/ 15 Ιουνίου
 • Οι σπουδαστές ολοκληρώνουν τη γνώση της γαλλικής γραμματικής, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους με εκφράσεις και ιδιωματισμούς. και είναι σε θέση να γράφουν ολοκληρωμένες εκθέσεις, γράμματα, mail αναφορές και άρθρα.
 • Μπορούν να επικοινωνήσουν με σχετική άνεση με Γαλλόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες σημαντικού βαθμού δυσκολίας.
 • Επίσης εξασκούν την κριτική τους ικανότητα καθώς χειρίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό γαλλικά κείμενα από εφημερίδες & περιοδικά
 • Οι σπουδαστές γράφουν περίπου 10 τεστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
 • Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου, και του Ελληνικού κρατικό για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστ/τικών γλωσσομάθειας επιπέδου Β2

C1

Διάρκεια Σπουδών:
Χειμερινά 8 μήνες 900 ευρώ.
Θερινά      6 μήνες 600 ευρώ.

 • Μαθήματα 2 φορές/εβδομάδα -3 ώρες. Έναρξη τμημάτων 1 Οκτωβρίου/ 15 Ιουνίου
 • Οι σπουδαστές μαθαίνουν λεπτομέρειες της γαλλικής γραμματικής και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους με εκατοντάδες λέξεις, εκφράσεις και ιδιωματισμούς.
 • Είναι σε θέση να γράψουν μακροσκελής εκθέσεις, γράμματα, αναφορές και άρθρα.
 • Μπορούν να επικοινωνήσουν με μεγάλη άνεση με Γαλλόφωνο συνομιλητή καθώς και να κατανοήσουν ηχογραφημένους διαλόγους και ομιλίες μεγάλου βαθμού δυσκολίας.
 • Επίσης εξασκούν την κριτική τους ικανότητα καθώς χειρίζονται με άνεση γαλλικά κείμενα από εφημερίδες & περιοδικά
 • Οι σπουδαστές γράφουν περίπου 10 τέστ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
 • Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου, και του Ελληνικού κρατικό για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστ/τικών γλωσσομάθειας επιπέδου C1 Τα πτυχία αποτελούν πιστοποιητικά προχωρημένης γνώσης της γλώσσας και αναγνωρίζονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό