Τεστ αξιολόγησης Αγγλικών

Τεστ αξιολόγησης Αγγλικών

Συμπλήρωσε το ακόλουθο τεστ αξιολόγησης για να διαπιστώσεις το επίπεδό σου και εάν το επιθυμείς ο εκπαιδευτικός μας σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σου για να συζητήσετε τις ανάγκες σου και να προτείνει το κατάλληλο πρόγραμμα

255

Τεστ Αγγλικών

1 / 30

Helen’s success ______ on studying hard for the exams

2 / 30

Experts have been ______an experiment on the use of mobile phones.

3 / 30

______ how hard John tried, he always fails in the exams

4 / 30

The prime minister is trying to find ways to deal with the _______crisis

5 / 30

I asked my mother _____take my son to the dentist

6 / 30

Sahara desert is a safe _____ for many snakes and scorpions

7 / 30

The policeman’s position ______ working under difficult conditions

8 / 30

My mum cooks simple______ delicious homemade dishes

9 / 30

Too much exercise can cause health problems, _____can lead to injuries.

10 / 30

My dad _____ if the ambulance had not arrived quickly

11 / 30

Peterson is the largest _____of corn in Europe

12 / 30

John is responsible for ensuring that the machines are used ______

13 / 30

The concert was canceled _____ extreme weather conditions

14 / 30

Unless we find water, we will ______drought.

15 / 30

Nicosia is a capital city_____ an airport.

16 / 30

So far, my son ______ no interest in maths

17 / 30

_____ can he drive a race car, he can also drive a lorry

18 / 30

The laboratory is the school’s_____ building

19 / 30

I would be grateful if you____ my order as soon as possible.

20 / 30

My daughter is not____ in big cities aboad

21 / 30

Most students are not interested ___ arts.

22 / 30

By 2025, my profits____ by 30 percent

23 / 30

____ my team played well, they lost the game.

24 / 30

My company expanded and I had to ___ new employees

25 / 30

_____ he phone, tell him to meet us at the party

26 / 30

My sister prefers eating out____ cooking at home.

27 / 30

Mark ___ that he bought a new electric bike.

28 / 30

Doctors are ___ the most highly paid classes in society

29 / 30

She is afraid ____ driving a SUV car

30 / 30

The most____ student will get the higher grade

Your score is

0%